woensdag 17 juli 2024
 
Visie en missie

De NSA is een waardegeoriënteerde sportorganisatie. Via sport, bewegen en spelen werkt de NSA aan een Sportieve Samenleving: een sport- en beweegomgeving waarin je je veilig voelt, jezelf kan zijn en er voor iedereen een plek is. Daar waar sporten echt leuk is.

Sportieve samenleving
De NSA staat voor een Sportieve Samenleving. Sportief in elke zin van het woord. Een samenleving waarin voor iedereen een mogelijkheid is om te sporten en bewegen en waarin bovenal sportief met elkaar wordt omgegaan. Sportief gedrag dat niet alleen op het sportveld of in de sporthal wordt vertoond, maar waarvan (ook) buiten de sport wordt geprofiteerd. Een Sportieve Samenleving waarin zowel veel aan sport (lees ook: bewegen en spelen) wordt gedaan als van sport wordt genoten, waar mensen elkaar ontmoeten en meedoen aan maatschappelijke activiteiten.

In een Sportieve Samenleving worden de specifieke kenmerken van sport benut om volwaardig burgerschap na te streven en een plaats in de samenleving te verwerven. Sport is een ontmoetingsplaats bij uitstek. Niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor de talloze vrijwilligers in de sport. Door sport ontstaat verbinding, integratie en sociale cohesie. Mensen uit verschillende werelden worden samengebracht, ze delen plezier met elkaar en overlast en probleemgedrag wordt aangepakt.

De NSA wil het voor meer mensen mogelijk maken om elkaar via sport en bewegen te ontmoeten en zo mee te doen aan maatschappelijke activiteiten. Om dit te bereiken zet de NSA in op het versterken van een sociaal veilige sportomgeving. Hierbij wordt specifieke aandacht gegeven aan sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, diversiteit, gezondheid en waarden en normen in de contexten sportvereniging, buurt en school.

Ons streven
Bij het realiseren van deze ambitie gaan we primair uit van de wensen en behoeften van de sporter. Om sportdeelname voor iedereen mogelijk te maken, streven we naar:
• het creëren van een scala aan organisatievormen met vele sportmogelijkheden;
• het vergroten van betrokkenheid bij de sportvormen;
• het realiseren van een sportaanbod waarbinnen iedereen plezierig kan sporten, spelen en bewegen.

De georganiseerde sport met haar sportverenigingen en de anders georganiseerde sport met een diversiteit aan sportaanbieders nemen hierin vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. We zetten ons in voor het versterken van sportverenigingen en sportaanbieders en bieden ondersteuning bij thematische en doelgroepgerichte vraagstukken. Hierin vervullen we een brugfunctie tussen de diverse organisatievormen en de sport.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer