donderdag 29 februari 2024
 

Over ons

 

Nieuwe stagiar!

Hallo!


Mijn naam is Abel Roele, een student Sportkunde op het Windesheim. Ik start mijn stage bij Stichting NSA in februari, waar ik me zal toeleggen op het ontwikkelen van innovatief sportaanbod, vooral gericht op de urban sports.

Mijn doel is om aantrekkelijke en effectieve programma's te ontwikkelen die sportparticipatie en de ontwikkeling van het individu te bevorderen.

 

In de wereld van Sportkunde is het van groot belang om bij te blijven met trends en innovaties, en flexibel te zijn om je aan te passen aan veranderingen.De stage, gekoppeld aan onderwijs, richt zich op het aanleren van deze vaardigheden. Het onderwijs omvat begrip van sporttrends, innovatieprocessen en creativiteit, en stimuleert een eigen perspectief op sport. Dit onderwijs volgt een fasering gebaseerd op de innovatiecyclus, met design thinking als kernaspect.

Ik verheug me erop om samen te werken met alle betrokkenen bij Stichting NSA. Bovendien kijk ik ernaar uit om aan de slag te gaan met de opdracht rond urban sports en een inspirerend innovatief sportaanbod te ontwikkelen.

 

Eerste Sportcafé bijeenkomst van Sportplatform een succes

Op 5 juni werd het eerste Sportcafé georganiseerd op initiatief van Sportplatform Bunschoten. Het Sportcafé is er om op verschillende momenten in het jaar met verenigingen en sportaanbieders samen te komen om inzicht te krijgen in hun behoeften en wensen en hun handvatten te geven om verder te ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op de behoeften en wensen van de sportverenigingen en sportaanbieders is opdracht gegeven aan de NSA om een knelpuntenanalyse binnen de gemeente Bunschoten uit te voeren. Joeri Ebbelaar was gedurende deze analyse de projectleider. De afgelopen maanden is er input verzameld. Tijdens het Sportcafé werden de grootste knelpunten onder de loep gelegd in een workshop voor belangstellende verenigingen.

De avond werd geopend door Wethouder Peter van Asselt, gevolgd door een woord van de voorzitter van het Sportplatform, Hans van Tricht. Samen blikten zij terug op afgelopen jaar met de bezigheden van het Sportplatform. Daarnaast stonden de thema’s Ledenwerving en Vrijwilligersbeleid op het programma.

Tijdens de plenaire sessies behandelde Carlo Koelewijn (JOGG-Teamfit Coach Utrecht) de mogelijkheden tot het realiseren van een gezonde(re) kantine. Hij gaf aan dat het hier gaat om een gezond en verantwoord aanbod op het menu naast de bekende drankjes en snacks. Carlo komt op verzoek bij verenigingen langs. Hij geeft advies en begeleiding in een uitbreiding van het assortiment van de kantine.

Onder leiding van Peter van Diermen (Nederlandse Sport Alliantie) werd er op een interactieve manier nagedacht over vrijwilligers en beleid. Hoofddoel van de workshop was om de deelnemers tips en trics te geven, waarmee ze direct aan de slag kunnen gaan binnen hun vereniging of organisatie. Vragen werden behandeld als: wie zijn vrijwilligers, ervaringen, knelpunten, beleid, motieven, werving en behoud van vrijwilligers.

Peter van Diermen na afloop: “De deelnemende verenigingen en organisaties deden zeer actief mee en dat leverde mooie discussies en uitwisselingen van ideeën en gedachten op.”

Een van de reacties: “De workshop was erg nuttig. Het heeft mij en de andere deelnemers mooie handvatten gegeven over het omgaan met en werven van vrijwilligers. Je merkte dat in de workshops de deelnemers ook van elkaar leerden. Er was een goede wisselwerking.”

En: “Erg leerzaam, ik zat bij het vrijwilligers gedeelte en dat was erg leuk, goede spreker, top! Goed bezig zo jullie club!”

 

Knelpuntenanalyse Gemeente Bunschoten

Begin februari is er in samenwerking met het Sportplatform Bunschoten een start gemaakt met een knelpuntenanalyse in uitvoering voor de Gemeente Bunschoten.

Dit project kent drie fases:

·        De voorbereidingsfase: het analyseren, het inventariseren en verwerken van diverse wensen en behoeften van sport- en beweegaanbieders ten aanzien van verenigingsondersteuning, vrijwilligersbeleid en het preventieakkoord. Door middel van een enquête wordt dit achterhaald. 

De verwerking van gegevens zal in kaart brengen wat de wensen en behoeftes van sport- en beweegaanbieders zijn op het gebied van verenigingsondersteuning, vrijwilligersbeleid en het preventieakkoord.

·        Realisatiefase: in deze fase staat de organisatie van het vereniging ondersteuningsproject centraal. In diverse vormen kan dit project gerealiseerd worden (themadag, minisymposium en/of workshop).

·        Evaluatiefase: het evalueren van het project. Er kunnen afspraken gemaakt worden ten aanzien van de nazorg van de naar voren gekomen knelpunten van sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente Bunschoten. Deze evaluatie zal dan schriftelijk worden vastgelegd met conclusies en aanbevelingen voor een eventueel vervolg binnen de gemeente. Dit betreft een adviesrapport.

Vol enthousiasme zijn we achter de schermen al bezig geweest en zijn dan ook erg benieuwd welke knelpunten binnen sport- en beweegaanbieders naar voren komen. Om een duidelijk beeld te creëren wordt hier analytisch naar gekeken.

Ondertussen is de enquête al naar de betrokken partijen gestuurd. De aankomende twee weken worden de uitkomsten duidelijk. Na deze uitkomsten wordt er een rapport gemaakt om de resultaten inzichtelijk te maken.

Positieve auditering

Eind januari heeft de stichting NSA officieel bericht gekregen van de NOC*NSF, met daarin het heugelijke feit dat de opleidingen Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 1, 2 en 3 positief geauditeerd zijn. Eens in de 4 jaar worden de bondsopleidingen die binnen de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) vallen geauditeerd.

Het doel van deze audits is om te checken of de verschillende bonden werken volgens de afspraken van NOC*NSF en de Academie voor Sportkader (ASK) zoals die zijn vastgelegd in de KSS.

Audit
Een auditering wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Eens in de vier jaar door de Stichting NSA zelf (interne audit) en eens in de vier jaar door de ASK. Dit betreft de externe audit. Bij goedkeuring wordt de licentie met vier jaar verlengd.

Het doel van de audit Sportkader is het op transparante, betrouwbare en valide wijze vaststellen of de toetsing van (opgeleid) sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in overeenstemming is met de Kwalificatie Structuur Sport en de daarop gebaseerde model toets documenten.

Een audit kent vijf procesvormen:

1. Deskresearch waarbij alle officiële documenten moeten voldoen aan de KSS

2. Onderzoeken of de portfolio’s juist worden beoordeeld (steekproef met verantwoording van de ingevulde protocollen)

3. Visitatie van een praktijk examen (PVB) waarbij gekeken wordt of de afnamecondities volgens afspraak zijn, en of de PVB-beoordelaar op een juiste manier te werk gaat.

4. Afsluitend gesprek met de Toetsingscommissie waarin de eerste bevindingen worden gedeeld

5. Uitslag met een verslag over de audit met tips en aanbevelingen die voor de volgende audit gerealiseerd moeten worden

Door de positieve audit mag de NSA het logo van NOC*NSF op de diploma’s voeren, zijn we Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) erkend en geeft dit diploma de landelijke erkenning dat een cursist bevoegd en bekwaam is om (assistent) sportleider te zijn.

Opleiding Leider Sportieve Recreatie (LSR)
De NSA kan voor uw organisatie ook deze opleiding verzorgen. Dit doen wij vaak voor:
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
- De onderkant maatschappij jongeren
- Top 600 criminele jongeren
- Pedagogisch medewerkers
- Naschoolse opvang
- Beginnende jonge trainers 

In de opleiding LSR krijg je talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden aangereikt om leiding te kunnen geven aan sportieve recreatieve activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. De opleiding LSR past erg goed in het Sport- en Preventieakkoord (sportstimulering in de buurt/ ieder kind heeft recht op opgeleid kader)

Klik hier voor meer informatie over de opleiding Leider Sportieve Recreatie!

 

De NSA

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de wijk en op school. Ons landelijke sportadviesbureau is een zelfstandige stichting die wordt aangestuurd door Sportservice Noord-Brabant.

Sportadviesbureau NSA heeft ruim tachtig jaar ervaring met het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van projecten op het gebied van (breedte)sport en beweging in verschillende maatschappelijke contexten.

Ons landelijke sportadviesbureau is gevestigd in Soest en maakt deel uit van Sportservice Noord-Brabant. In totaal werken ruim zestig medewerkers samen in multidisciplinaire teams vanuit zes locaties.

Wij werken in opdracht van overheden zoals ministeries, provincies en gemeenten, lokale sportverenigingen en landelijke organisaties zoals NOC*NSF en sportbonden. Daarnaast zijn we in toenemende mate actief binnen onderwijs, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties

De NSA zet zich in voor een sport- beweeg- en leefomgeving waarin je je veilig voelt, het leuk is, je jezelf kunt zijn en voor iedereen een plek is! Binnen verenigingen, in de buurt en op school. Dit realiseren wij met een uitgebreid portfolio aan diensten en producten waarmee wij opdrachtgevers ondersteunen bij hun vraagstukken op het terrein van onder andere sportkader, vrijwilligers, professionals, leefbaarheid, diversiteit, gezondheid en waarden en normen.

Lees meer over onze activiteiten bij:
Visie en missie
Werkwijze

De NSA heeft een Vertrouwenscontactpersoon: Marian Berg
Als je last hebt van grensoverschrijdend gedrag tijdens je opleiding LSR of bij het
uitvoeren van werkzaamheden in je beroepspraktijk en je wilt iemand in vertrouwen spreken kan je haar bellen op 06-28816828 of mailen via: info@sportalliantie.nl 
meer weten

Neem voor meer informatie contact op via: T 088 246 81 00 of stuur ons een e-mail.

Contactformulier


 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer