zondag 26 mei 2024
 
Vreedzame sportvereniging

Invoering van Vreedzaam binnen de sportvereniging

De invoering van Vreedzaam binnen de sportvereniging is een complex proces. Er veel mensen actief met een grote diversiteit aan taken en functies. Ook zijn er zoveel meningen als er mensen zijn over hoe je als vereniging een pedagogisch klimaat vorm geeft.  De kern van de aanpak van de vreedzame sportvereniging is dat professionals, vrijwilligers en ook ouders helpen een positief opvoedklimaat te scheppen voor kinderen. Iedereen die met de kinderen omgaat is eigenlijk opvoeder. We zeggen daarom ook dat het onmogelijk is om niet op te voeden. Op school leren kinderen burgerschapscompetenties te ontwikkelen. De mensen in de club ontlokken bij de kinderen de vreedzaam opgedane competenties van school. De invoering is dan ook afhankelijk van de aanwezigheid van vreedzame scholen in de wijk. Zonder deze school of scholen is invoering onmogelijk. De kinderen leren competenties aan die ze inzetten in de wijk, thuis, op straat maar ook in de sportvereniging.
 
Verankering
Voor een goede verankering moeten de pedagogische principes terug te vinden zijn in de visie en missie van de club, aannamebeleid, coaching en aansturing. Van het bestuur van de vereniging wordt een actieve en stimulerende houding verwacht. Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het creëren van “eigenaarschap”. Dat betekent dat de vereniging een stuurgroep instelt, trainingen van kaderleden organiseert, coaching op het veld, organisatie van informatieavonden en vooral de inpassing in de visie missie van de club. Kortom, de verankering vanuit het bestuur tot de dagelijkse activiteiten op het veld of in de zaal. Als de begeleiding van een vreedzame trainer stopt moet het proces doorlopen. Ook bij wisseling van bestuursleden, trainer-coaches en het binnenkomen van nieuwe ouders. Voor een invoeringstraject wordt minimaal een jaar of seizoen jaar uitgetrokken.

Trajectonderdelen
1. Verkenning en informeren
• Analyse van de school- en wijkomgeving van de vereniging;
• Verkennend gesprek met het bestuur om de kansen te bespreken;

2. Vastleggen van startmoment en planning
• Opnemen van de pedagogische principes in het verenigingsbeleid;

3. Instellen van een stuurgroep
• Aanstellen vereniging coördinator vreedzaam;
• Zorgen voor leden vanuit diverse taken en functies;
• Maken van een stappenplan invoering vreedzaam

4. Nieuwsbrieven, website en communicatie rondom vreedzaam
• Communiceren binnen de looptijd van de invoering;
• Symbolen van vreedzaam geven aan waar de vereniging mee bezig is;

5. Uitvoeren van trainingen en informatiebijeenkomsten door trainer Vreedzaam
• 4 trainingen aan trainers en coaches;
• 1 á 2 informatiebijeenkomsten overige kaderleden;

6. Versterken door vervlechting met wat er al is
• Aansluiting bij bestaande bijeenkomsten (trainersbijeenkomsten/ouderavonden);
• Aansluiting bij bestaande sportactiviteiten (naschools of bij instuiven);

7. Oprichten kinder- jeugdcommissie in de club na het 1e jaar
• Aandacht richten op zeggenschap van kinderen’;
• Democratisch kiezen van een kinder- jeugdcommissie;
• Inzetten van kindermediatoren in de vereniging

8. Feestelijke dag om invoering te bekronen
• Door kinderen, jongeren, trainers en coaches bedacht en georganiseerd;

9. Aansluiten bij wijkactiviteiten
• Informatie- en wijkbijeenkomsten vreedzaam
• Presentaties wijkmanifest vreedzame wijk

10. Het zorgdragen voor levend houden van vreedzaam!

Training sportkader
De training wordt opgebouwd vanuit de zes pijlers van Vreedzaam:
1. We horen bij elkaar
Dit gaat over een positief en ‘inclusief’ sportklimaat. We vertellen hierin wat verenigingen en sportbegeleiders kunnen doen om kinderen het gevoel te geven bij elkaar te horen, een team te vormen, welkom te zijn.
Onderdelen:
- opstekers voor de sportprestatie en inzet
- persoonlijke aandacht bij iedere activiteit

2. We geven kinderen een stem
Een belangrijk uitgangspunt van Vreedzaam is de inbreng van kinderen. We willen dat ze inspraak hebben bij beslissingen die hen aangaan.
Onderdelen:
- regels en afspraken maak je samen
- structuur in de training: maak een agenda

3. We hebben hart voor elkaar
Hier gaan we in op de emoties en gevoelens van kinderen en hoe je daar op een goede manier mee om kan gaan. Sport biedt ideale omstandigheden om kinderen te leren omgaan met emoties. Want sport is emotie!.
Onderdelen:

- aandacht voor fair play
- omgaan met emoties bij activiteiten

4. We dragen allemaal een steentje bij
In dit deel bespreken we hoe ook kinderen hun bijdragen kunnen leveren aan het ‘algemeen belang’. Door kinderen te betrekken in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden groeit hun betrokkenheid bij het team, en de vereniging.
Onderdelen:
- betrekken bij taken van team en vereniging
- zich uitspreken en meebeslissen

5. We lossen conflicten zelf op
In dit deel gaan we in op hoe we kinderen leren met een conflict om te gaan. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen botsen wel eens met elkaar. Belangrijk is wel hoe kinderen een botsing oplossen zonder geweld te gebruiken.
Onderdelen:
- de sportbegeleider (loslaten en mediatie)
- stappenplan mediatie in je club

6. We zijn allemaal anders
In het laatste deel hebben we aandacht voor verschillen tussen mensen in uiterlijk, karakter, afkomst, bezigheden, talent, cultuur, seksuele geaardheid en nog veel meer. Leer kinderen aan om een open houding aan te nemen tegenover verschillen. Een democratische samenleving is er een die met die verschillen kan omgaan.
Onderdelen:
- verschillen zijn vanzelfsprekend (zo doen wij dat hier)
- overeenkomsten zijn belangrijk (teamdoel)

Duur van de trainingen
Om Vreedzaam in te voeren zijn er vier bijeenkomsten van twee uur nodig. Een uitbreiding is optioneel.

Werkboek Vreedzaam
De NSA heeft samen met Stichting Vreedzaam een werkboek geschreven. Het werkboek geeft pedagogische handvatten voor trainers, coaches, leiders en andere sportleiders in de omgang met jeugdige sporters. Wilt u het boekje bestellen á €13,50 per boekje mail dan naar b.timmer@sportalliantie.nl

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van de training contact op met Stichting NSA via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail naar info@sportalliantie.nl

Meer lezen over vreedzame wijk?
Zie voor informatie de website klik hier
 

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer