zaterdag 8 augustus 2020
 
Quick Scan verenigingen

Het besturen van een sportvereniging is leuk maar niet altijd eenvoudig. Als verenigingsbestuurder ervaart u vast regelmatig dat er organisatorische problemen zijn, of dat het binnen de vereniging niet lekker loopt. Het achterhalen van de oorzaken vormt daarbij een belangrijke sleutel. Externe hulp kan hierbij verhelderend zijn en mogelijk de oplossing zijn voor specifieke problemen. De NSA analyseert verenigingen met de 'Quick Scan', een instrument waarmee de vereniging doorgelicht wordt. Wij houden u een spiegel voor met als doel knelpunten te herkennen en erkennen, kansen te benutten en bedreigingen te neutraliseren. 

Wat en hoe
De Quick Scan geeft uw vereniging zicht op het eigen functioneren en haalt via vragenlijsten, discussiebijeenkomsten en begeleiding de sterke en zwakke punten maar ook de kansen en bedreigingen van uw vereniging naar voren op relevante gebieden die uiteenlopen van structuur, bestuurlijke organisatie en communicatie tot sportaanbod nevenactiviteiten en tevredenheid van de leden.
Wij stellen op basis van de analyse een beleidsadvies voor waarmee gezamenlijk een plan van aanpak wordt opgesteld voor de gesignaleerde knelpunten.

Duur van de scan van uw vereniging
De Scan van uw vereniging vindt plaats gedurende twee bijeenkomsten waarbij een groep van 5 tot 7 personen die een dwarsdoorsnede van de vereniging vormt, aanwezig is. Daarnaast worden hieraan voorafgaand vragenlijsten onder andere leden verspreid.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de inhoud van de Quick Scan en de bijkomende kosten contact op met consultant Peter van Diermen via T 088 246 81 00 of stuur een e-mail.

SPORTKALENDER
evenement aanmelden
meer